რის­თვის გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა აღ­ნიშ­ნუ­ლი ჟანგბა­დის ბა­ლო­ნე­ბი?

ჟანგბა­დით მკურ­ნა­ლო­ბა სა­სარ­გებ­ლოა სის­ხლძარ­ღვე­ბის, გუ­ლის კუნ­თის, ტვი­ნი­სა და კი­დუ­რე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის დროს. ასე­ვე, ჟანგბა­დო­თე­რა­პი­ას ხში­რად იყე­ნე­ბენ ორ­სულ­თათ­ვის, დი­ა­ბე­ტით და­ა­ვა­დე­ბულ­თათ­ვის და კუნ­თე­ბის მო­დუ­ნე­ბის დროს. ასე­ვე, გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ბრონ­ქი­ა­ლუ­რი ას­თმის, ქრო­ნი­კუ­ლი ბრონ­ქი­ტის, ღვიძ­ლის ქრო­ნი­კუ­ლი ან­თე­ბე­ბის, ეპი­ლეფ­სი­ის, შა­კი­კის, გა­ფან­ტუ­ლი სკლე­რო­ზის, დეპ­რე­სი­ი­სა და ინ­ფარ­ქტის დრო­საც.
ის სა­სარ­გებ­ლოა რო­გორც ჯან­მრთე­ლი, ისე სხვა­დას­ხვა და­ა­ვა­დე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის. მისი მომ­ხმა­რე­ბა სა­სარ­გებ­ლოა გო­ნებ­რი­ვი და ფი­ზი­კუ­რი სტრე­სე­ბის დროს და­სუს­ტე­ბუ­ლი ბავ­შვე­ბის­თვის.
ასე­ვე, ჟანგბა­დის თე­რა­პია ორ­სულ ქა­ლებს ეხ­მა­რე­ბა, გა­უმკლავ­დეს ტოქ­სი­კურ მოვ­ლე­ნებს და შე­ამ­ცი­როს ნა­ყოფ­ში ჰი­პოქ­სი­ის რის­კი.
Oxy-ს გა­მო­ყე­ნე­ბა რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია და­ხუ­რულ და ჩა­ხუ­თულ სივ­რცე­ში; მძღო­ლე­ბის­თვის; ჭარ­ბი წო­ნის წი­ნა­აღ­მდეგ ბრძო­ლის მიზ­ნით; თა­ვის ტკი­ვი­ლის დროს; სტრე­სის მო­სახ­სნე­ლად; ავ­ტო­მო­ბი­ლით გა­და­ად­გი­ლე­ბი­სას უსი­ა­მოვ­ნო შეგ­რძნე­ბის დროს, ორ­გა­ნიზ­მის სა­ერ­თო ტო­ნუ­სის ასა­მაღ­ლებ­ლად; ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის დარ­ღვე­ვის შემ­თხვე­ვა­ში, სხვა­დას­ხვა და­ა­ვა­დე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით, ფი­ზი­კუ­რი, სექ­სუ­ა­ლუ­რი და გო­ნებ­რი­ვი აქ­ტი­ვო­ბის დროს; ნა­ბა­ხუ­სევ­ზე, როცა ჟანგბა­დის უკ­მა­რი­სო­ბის პრობ­ლე­მაა.

[/xfgiven_gamo]